HomeSearch by AntimicrobialNeomycin sulfate
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Bacillus subtilis - - 0.25 - ? 1014
Enterobacter cloacae - - >16 - ? 1014
Erwinia carotovora - - 4 - ? 1014
Escherichia coli - - 1 - ? 1014
Proteus vulgaris - - 0.25 - ? 1014
Pseudomonas aeruginosa - - >16 - ? 1014
Pseudomonas solanacearum - - 2 - ? 1014
Staphylococcus aureus - - 0.25 - ? 1014
Xanthomonas axonopodis - - >16 - ? 1014
Xanthomonas oryzae - - >16 - ? 1014