HomeSearch by MicroorganismErwinia carotovora
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Erwinia carotovora - - 7.81 - ? Cefepime (Maxipime) 348