HomeSearch by MicroorganismEscherichia coli (NCTC 10418)
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Escherichia coli (NCTC 10418) - - 0.06 - ? Norfloxacin (Noroxin) 401