HomeSearch by AntimicrobialAcacia nilotica (Acidic fraction)
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Citrobacter spp. - - 10 - ? 1240
Escherichia coli - - 12 - ? 1240
Klebsiella spp. - - 12 - ? 1240
Proteus mirabilis - - 12 - ? 1240
Pseudomonas aeruginosa - - 12 - ? 1240
Salmonella Paratyphi (A) - - 6 - ? 1240
Salmonella Paratyphi (B) - - 10 - ? 1240
Salmonella typhi - - 10 - ? 1240
Salmonella typhimurium - - 10 - ? 1240
Shigella boydii - - 10 - ? 1240
Shigella flexneri - - 10 - ? 1240
Shigella sonnei - - 12 - ? 1240
Staphylococcus aureus - - 10 - ? 1240
Streptococcus faecalis - - 8 - ? 1240
Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum - - 4 - ? 1240
Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli - - 3 - ? 1240
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria - - 2 - ? 1240